Loading...

Niezgodność norm prawnych

Podział majątku Gorzów https://wroblewski-adwokat.pl/category/podzial-majatku/ Adwokat Paweł Wróblewski

Nawet ten, kto się na polskim prawie nie zna, zdaje sobie sprawę z tego, że system prawny powinien być spójny.

Czasem jednak zdarza się tak, że pomiędzy normami prawnymi występują różnorakie niezgodności.

Można w takiej sytuacji mówić o sprzeczności lub przeciwieństwie norm.

Ze sprzecznością dwóch norm można spotkać się, gdy jedna norma zakazuje adresatowi w danych okolicznościach tego, co druga norma temu samemu adresatowi w tych samych okolicznościach nakazuje, wówczas adresat realizując jedną z normą przekracza drugą.

Z przeciwieństwem norm mamy zaś do czynienia gdy obie normy nakazują adresatowi takie czynności, których nie da się zarazem spełnić.

O tym, że normy są względem siebie przeciwne można mówić w przypadku dwóch i więcej norm i gdy mają one wspólny zakres zastosowania.

Adresat ma wybór: może zrelizować jedną z norm naruszając w ten sposób inne normy albo może nie zrealizować żadnej z nich, nie ma jednak sposobności zrealizowania obu jednocześnie.