Loading...

Sąd apelacyjny

Sąd apelacyjny w Polsce jest organem wymiaru sprawiedliwości powołanym do orzekania w drugiej instancji w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Sąd apelacyjny rozpatruje skargi i apelacje z obszaru działania co najmniej dwóch podległych mu sądów okręgowych.

Ponadto sądy apelacyjne rozpoznają kwestie szczególne przekazane im przez ustawę. Pełnią również funkcję sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji dla sędziów sądów powszechnych.

Sądy apelacyjne utworzone zostały w 1990 roku, kiedy to przywrócono przedwojenną, trójstopniową organizację sądownictwa. Podobnie jak inne sądy powszechne, sądy apelacyjne powołuje i znosi w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa.

Na mocy rozporządzenia z 13 sierpnia 1990 roku powołano siedem sądów apelacyjnych, miesiąc później powołano kolejne trzy – wszystkie rozpoczęły swą działalność 1 października 1990 roku. Natomiast 1 stycznia 2005 roku powołano jeszcze jeden sąd apelacyjny (Sąd Apelacyjny w Szczecinie) i obecnie mamy ich w Polsce jedenaście.