Loading...

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy jest naczelnym organem władzy sądowniczej w Polsce. Sprawuje on nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych. W zakres jego kompetencji wchodzi także stwierdzanie ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego bądź konstytucyjnego.

Sąd Najwyższy opiniuje ustawy i inne akty normatywne, rozpatruje skargi kasacyjne na orzeczenia Trybunału do Spraw Sportu przy PKOl, może też wykonywać inne czynności przekazane przez ustawy. Sąd Najwyższy działa na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawy o Sądzie Najwyższym. Co roku, zgodnie z ustawą, przedstawia na piśmie Sejmowi i Senatowi informację o swojej działalności.

Na czele Sądu Najwyższego stoi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, powoływany na sześcioletnią kadencję przez Prezydenta Rzeczypospolitej. Kieruje on pracami Sądu Najwyższego, reprezentuje go na zewnątrz, a także wskazuje spośród sędziów Sądu Najwyższego trzech członków Państwowej Komisji Wyborczej. Sąd Najwyższy podzielony jest na cztery izby: Izbę Cywilną, Izbę Karną, Izbę Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych oraz Izbę Wojskową.

Pracami poszczególnych izb kierują Prezesi Sądu Najwyższego, a każda izba dzieli się na wydziały.