Loading...

Wojskowy sąd okręgowy

uroda.higienaosobista.com.pl

Sądownictwo w Polsce, tak powszechne, jak i wojskowe, podlega zasadzie instancyjności. Dlatego też w naszym kraju działają zarówno wojskowe sądy garnizonowe, jak i wojskowe sądy okręgowe. Wojskowy sąd okręgowy jest odpowiednikiem powszechnego sądu okręgowego. Orzeka więc w drugiej instancji, rozpoznając apelacje i zażalenia na orzeczenia lub zarządzenia wydane w wojskowym sądzie garnizonowym.

Ponadto orzeka też w pierwszej instancji w sprawach o przestępstwa popełnione przez żołnierzy posiadających stopień wojskowy majora lub wyższy, w sprawach przypisanych sądom okręgowym, w szczególnym przypadku dezercji oraz czynnej napaści na przełożonego z użyciem broni, w sprawach popełnionych przez żołnierzy sił zbrojnych państw obcych, a także ich personel cywilny oraz w innych sprawach na podstawie przepisów szczególnych. Dodatkowo wojskowy sąd okręgowy orzeka także jednoosobowo w przedmiocie tymczasowego aresztowania w stosunku do żołnierzy posiadających stopień wojskowy majora i wyższy. Apelacje i zażalenia na orzeczenia wojskowego sądu okręgowego rozpatruje Izba Wojskowa Sądu Najwyższego. Wojskowe sądy okręgowe tworzone i znoszone są w drodze rozporządzenia przez Ministra Obrony Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa.

Organami wojskowego sądu okręgowego są: prezes sądu i kolegium wojskowego sądu okręgowego.